ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ വേദന

ഏറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കുത്തിക്കുറിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ കൂട്ടിയിണക്കി, ഒരു ബുക്ക് ആക്കണമെന്ന്. ഒടുവിൽ അതൊരു വിധം...

സമരം

Strikes are meant for expressing protest, though it has become a trend to go for a strike and paralyse the public life for even petty issues

കവല പ്രസംഗം

തീവണ്ടിയാത്ര ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. സമയത്തൊരിക്കലും ഓടാറില്ലെന്നത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ, സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കി അകത്തു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ...

Yamaha RX 100

Everyone remembers their first bike. I too remember mine - Yamaha RX 100.. I really miss it now..