കോവിഡ് മൂപ്പന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ...

എത്ര നാളായിട്ടു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നൂ ഒരു വേൾഡ് ടൂർ. അയല്പക്കക്കാരൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തു പോയി വന്നു വിശേഷങ്ങൾ പറയണ കേട്ടപ്പോ മുതൽ,...