ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ വേദന

ഏറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു, കുത്തിക്കുറിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ കൂട്ടിയിണക്കി, ഒരു ബുക്ക് ആക്കണമെന്ന്. ഒടുവിൽ അതൊരു വിധം...

Yamaha RX 100

Everyone remembers their first bike. I too remember mine - Yamaha RX 100.. I really miss it now..

It May or May Not

It rained heavily yesterday everywhere in Kerala, making the life completely chaotic. Yes, the weathermen would claim that they had...

An Evening Walk

I did not have my car to return from office that day as I was dropped off by a friend in the morning, and was a bit unplanned on how to...

On the battlefield

Science was my favorite subject in school and experimenting with technology was always my passion. So, recently when I got an opportunity...